Da, standardele TRUSTED.ro presupun să ai pe site-ul magazinului o politică de confidențialitate. Pagina respectivă trebuie să precizeze cel puțin:

 • cine face prelucrarea datelor (denumirea firmei);
 • scopul prelucrării datelor respective (de obicei efectuarea comenzii şi livrarea, dar şi marketing);
 • drepturile utilizatorilor și modalitatea de exercitare:
  • dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
  • dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de e-mail folosită);
  • dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site); orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dreptul de opoziţie (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
  • dreptul de a se adresa justiţiei.
 • cine sunt terţii care au acces la aceste date (de obicei companiile de livrare, procesatorii de plăti, serviciile de e-mail marketing).

Citiți câteva instrucțiuni despre cum să concepeți această pagină.

(Citiți ce trebuie să conțină politica de confidențialitate din punctul de vedere al respectării GDPR).