Noua legislatie aplicabila in cazul contractelor online cu consumatorii

de | 12/06/2014 | 0 comentarii

Reading Time: 53 minutes

Guvernul a adoptat in sedinta din 4 iunie 2014 noua Ordonanta de Urgenta privind drepturile consumatorilor, care modifica regulile referitoare la contractele de comert electronic cu consumatorii, care era initial reglementate prin OG 130/2000.

Initial Guvernul adoptase prin lege acest proiect in 30 aprilie 2014, insa s-a razgandit dupa ce a aflat penalitatile pe care ar fi putut sa le plateasca catre Uniunea Europeana datorita intarzierii proiectului.

Actul normativ intra in vigoare si deci este obligatoriu pentru toate contractele incheiate de parti incepind cu maine, 13 iunie 2014, conform articolului 30 din actul normativ de mai jos.

Ordonanta de Urgenta va fi dezbatuta de Parlament in viitorul apropiat, deci exista posibilitatea modificarii unor anumite reglementari din textul de mai jos in functie de dezbaterile parlamentare. A fost deja inregistrat la Senat sub nr. B315/2014.

Vom reveni cu o analiza detaliata a principalelor modificari fata de legea in vigoare acum.

Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 11.06.2014

CAPITOLUL I
Obiect, definiţii şi domeniu de aplicare
ARTICOLUL 1
Obiect
Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii,
pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor
şi o bună funcţionare a pieţei.

ARTICOLUL 2
Definiţii
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele
expresii şi termeni se definesc după cum urmează:
1. consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane
fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2
din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. profesionist – orice persoană fizică sau juridică, publică
sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale,
industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură
cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de
urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi
scop, în numele sau pe seama acesteia;
3. produs – orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor
vândute prin executare silită sau valorificate ca urmare a aplicării
prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrică şi
energia termică sunt considerate „produse” atunci când acestea
sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;
4. produse realizate conform specificaţiilor clientului – orice
produse care nu sunt prefabricate, realizate pe baza opţiunilor
individuale sau a deciziei clientului;
5. contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia
profesionistul transferă sau se angajează să transfere
proprietatea asupra unor produse către consumator, iar
consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul
acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât
produse, cât şi servicii;
6. contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât
un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul
prestează sau se angajează să presteze un serviciu
consumatorului, iar acesta plăteşte sau se angajează să
plătească preţul acestuia;
7. contract la distanţă – orice contract încheiat între
profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau
de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică
simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea
exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la
distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat
contractul;
8. contract în afara spaţiilor comerciale – orice contract
dintre un profesionist şi un consumator, într-una din următoarele
situaţii:
a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a
consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al
profesionistului;
b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului
în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate la lit. a);
c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin
orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce
consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual,
într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în
prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;
d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist
cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului
produse sau servicii;
9. spaţiu comercial – orice unitate care îndeplineşte una
dintre următoarele condiţii:
a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care
profesionistul îşi desfăşoară activitatea în permanenţă;
b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care
profesionistul îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit;
10. suport durabil – orice instrument care permite
consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care
îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe
ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea
informării, şi care permite reproducerea neschimbată a
informaţiilor stocate;
11. conţinut digital – acele date care sunt produse şi livrate
în formă digitală;
12. serviciu financiar – orice serviciu cu caracter bancar, de
creditare, asigurări, pensii private, de investiţii sau plăţi;
13. licitaţie – metoda de vânzare prin care profesionistul
oferă produse sau servicii consumatorilor, care participă sau au
posibilitatea de a participa în persoană la licitaţie, prin
intermediul unei proceduri de licitare transparentă,
concurenţială, condusă de un adjudecător şi în care ofertantul
câştigător este obligat să achiziţioneze produsele sau serviciile;
14. garanţie comercială – orice angajament din partea
profesionistului sau a unui producător (denumit în continuare
garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale
prevăzute la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea
produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia
legală de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a
înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul
în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei
cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea
relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii
contractului, cerinţă care nu este legată de conformitate;
15. contract auxiliar – un contract prin care consumatorul
obţine produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la
distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale, iar
aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de
profesionist sau de o parte terţă, pe baza unui acord între partea
terţă respectivă şi profesionist.

ARTICOLUL 3
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică oricărui contract
încheiat între un profesionist şi un consumator, inclusiv
contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi
conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi
de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu
furnizarea serviciului. Ea se aplică şi contractelor de furnizare a
apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice,
inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste
utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală.
(2) În cazul în care vreo dispoziţie a prezentei ordonanţe de
urgenţă intră în contradicţie cu o dispoziţie a unui alt act din
legislaţia naţională ce transpune un act al Uniunii Europene care
reglementează sectoare specifice, dispoziţiile acestuia din urmă
prevalează şi se aplică sectoarelor specifice în cauză.
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor
contracte:
a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de
cazare socială, de îngrijire a copiilor şi de susţinere a familiilor
şi a persoanelor aflate permanent sau temporar în nevoie,
inclusiv cele de îngrijire pe termen lung;
b) având ca obiect serviciile de sănătate furnizate pacienţilor
de către cadrele medicale pentru evaluarea, menţinerea sau
refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea
şi furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale, indiferent
dacă acestea sunt sau nu furnizate în cadrul unor unităţi
medicale;
c) având ca obiect jocurile de noroc care implică mizarea pe
un pot cu valoare pecuniară în jocuri de noroc, inclusiv loterii,
jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor;
d) referitoare la servicii financiare;
e) pentru crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil
sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;
f) având ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea
substanţială a unor clădiri existente şi închirierea de locuinţe în
scopuri rezidenţiale;
g) care intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului
nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor
de servicii turistice, republicată;
h) care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la
încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea
dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă,
a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb;
i) având ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a
altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un
profesionist care se deplasează frecvent şi periodic la locuinţa,
reşedinţa sau locul de muncă al consumatorului;
j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu
excepţia art. 8 alin. (2) şi a art. 19 şi 22 din prezenta ordonanţă
de urgenţă;
k) încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor
comerciale automatizate;
l) încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau
încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune
executarea unei singure prestaţii, realizată simultan încheierii
contractului şi nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului
sau faxului, ca urmare a solicitării consumatorului.
(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul
contractelor în afara spaţiilor comerciale în care plata ce trebuie
efectuată de către consumator este mai mică decât echivalentul
în lei a 10 euro la cursul de zi al Băncii Naţionale a României, cu
excepţia art. 9-16 şi a art. 18-24 care se aplică şi acestor
contracte. În cazul contractelor de prestări servicii valoarea
contractului este stabilită prin înmulţirea valorii lunare a
serviciului cu durata contractului.
(5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică oferirea de
către profesionist a unor condiţii contractuale mai avantajoase
pentru consumator.

CAPITOLUL II
Informaţii destinate consumatorilor pentru alte contracte
decât contractele la distanţă sau contractele
în afara spaţiilor comerciale
ARTICOLUL 4
Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât
contractele în afara spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă
(1) Înainte ca un contract, altul decât un contract la distanţă
sau un contract în afara spaţiilor comerciale, sau orice ofertă
similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului,
profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele
informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care
respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:
a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor,
având în vedere mediul de comunicare, precum şi produsele
sau serviciile în cauză;
b) identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa,
adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în
cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi
adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv
contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura
cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi,
dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în
numele căruia acţionează;
c) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele
incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans
în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor,
modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile
suplimentare de transport, de livrare sau taxele poştale sau, în
cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod
rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare
ar putea fi suportate de consumator;
d) după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data
până la care profesionistul se angajează să livreze produsele
sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de
soluţionare a reclamaţiilor;
e) în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale
de conformitate pentru produse, existenţa şi condiţiile privind
serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale, după caz;
f) durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru
un contract pe durată nedeterminată ori un contract care
urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare
a contractului şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
g) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea
unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinuturile digitale;
h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a
conţinuturilor digitale cu componentele hardware şi software de
care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod
rezonabil să aibă cunoştinţă;
i) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a
acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite
şi a celorlalte clauze contractuale;
j) opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se
include datele sale cu caracter personal în baze de date în
vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau
de registre ale abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta
optează pentru includerea în registrul abonaţilor, indicarea
datelor în cauză, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare
a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când
acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau
cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care
nu sunt livrate pe un suport material.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor care implică
tranzacţii care se efectuează cu regularitate zilnic şi care sunt
puse în execuţie imediat, în momentul în care sunt încheiate.
(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) fac parte integrantă din
contract.

ARTICOLUL 5
Sarcina probei
Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în
materie de informare stabilite în prezentul capitol revine
profesionistului.

CAPITOLUL III
Informaţii destinate consumatorilor
şi dreptul de retragere din contractele la distanţă
şi cele în afara spaţiilor comerciale

ARTICOLUL 6
Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în
afara spaţiilor comerciale
(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor
comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii
asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze
consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:
a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor,
având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau
serviciile în cauză;
b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa
comercială;
c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum
şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi
adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv
contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura
cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi,
dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în
numele căruia acţionează;
d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în
conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care
profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa
poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care
consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele
incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte
în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor,
modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile
suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice
altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate
dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri
suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv
perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul
serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii
electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu
precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de
date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă
este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora,
tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date
suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu
toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată
nedeterminată sau al unui contract care include un abonament,
preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare.
În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul
total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul
total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se
calculează preţul;
f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă
în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe
baza unui alt tarif decât tariful de bază;
g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care
profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze
serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare
a reclamaţiilor;
h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile,
termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în
conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de
retragere, prezentat în partea B din anexă;
i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia
consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării
produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă,
dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal,
returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de
retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 7
alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia
consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri
rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);
k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în
conformitate cu art. 16, informaţia conform căreia consumatorul
nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz,
circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de
retragere;
l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale
privind conformitatea produselor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă
după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după
vânzare şi garanţiile comerciale;
n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt
definite în art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii
şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind
protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi
modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este
încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit
în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv
penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a
obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente
avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau
oferite de consumator la cererea profesionistului;
r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea
unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a
conţinutului digital cu componentele hardware şi software de
care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod
rezonabil să aibă cunoştinţă;
t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a
recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare
a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.
(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei,
gazelor naturale sau energiei electrice atunci când acestea nu
sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a
energiei termice şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe
un suport material.
(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1)
lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente privind
adjudecătorul.
(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi
furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la
retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Profesionistul

respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1)
lit. h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni
corect completate.
(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din
contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor
comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile
contractante decid altfel în mod explicit.
(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în
materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform
celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente
returnării produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i),
consumatorul nu suportă respectivele costuri.
(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română
într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu
uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi
în alte limbi.
(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta
ordonanţă de urgenţă completează cerinţele de informare
cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi
libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea
nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu
modificările ulterioare.
(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire
la conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile din
cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din
cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare,
contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă,
prevalează dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor
în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine
profesionistului.

ARTICOLUL 7
Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale
(1) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale,
profesionistul transmite informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)
consumatorului pe suport hârtie sau, în cazul în care
consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste
informaţii sunt lizibile şi redactate într-un limbaj simplu şi
inteligibil.
(2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar
original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe
suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt
suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului
prealabil expres al consumatorului în conformitate cu art. 16
lit. m).
(3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor
servicii sau furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică,
atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum
limitat sau cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în
timpul perioadei de retragere de 14 zile, profesionistul solicită
consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un
suport durabil.
(4) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde
consumatorul a solicitat expres serviciile profesionistului pentru
a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul
şi consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile contractuale
care le revin, iar suma care trebuie plătită de consumator nu
depăşeşte echivalentul a 200 euro la cursul Băncii Naţionale a
României din ziua respectivă:
a) profesionistul furnizează consumatorului informaţiile
menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi informaţii referitoare la
preţ sau la maniera de calculare a preţului, împreună cu o
estimare a costului total, pe suport hârtie sau, dacă
consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil;
profesionistul furnizează informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1)
lit. a), h) şi k), dar poate opta să nu le furnizeze pe suport hârtie
sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul îşi dă acordul
expres;
b) confirmarea contractului furnizată în conformitate cu
alin. (2) din prezentul articol conţine informaţiile menţionate la
art. 6 alin. (1).
ARTICOLUL 8
Condiţii de formă pentru contractele la distanţă
(1) În cazul contractelor la distanţă, profesionistul transmite
informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau pune la dispoziţia
consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat
mijlocului de comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj
simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva informaţie este
prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.
(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat
prin mijloace electronice obligă consumatorul să plătească,
profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră
clară şi foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă
comanda, informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), o) şi
p). Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face
comanda, acesta din urmă recunoaşte în mod explicit că
această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a
face comanda este necesar să se activeze un buton sau o
funcţie similară, butonul sau funcţia similară este etichetat/tă de
o manieră lizibilă doar cu menţiunea „comandă ce implică o
obligaţie de plată” sau o formulare neambiguă corespunzătoare,
care să indice că a face comanda implică obligaţia de a plăti
profesionistului. Dacă profesionistul încalcă prevederile
prezentului alineat, consumatorul nu are nicio obligaţie în
temeiul contractului sau al comenzii.
(3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la
începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică
vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele
de plată acceptate.
(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc
de comunicare la distanţă ce permite un spaţiu sau un timp
limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul furnizează prin
mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului,
cel puţin informaţiile precontractuale referitoare la principalele
caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea
profesionistului, preţul total, dreptul la retragere, durata
contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată,
modalităţile de încetare a contractului, prevăzute la art. 6 alin. (1)
lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii menţionate la art. 6
alin. (1) sunt furnizate consumatorului de profesionist într-un
mod adecvat, în conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.
(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care
profesionistul apelează telefonic consumatorul în vederea
încheierii unui contract la distanţă, profesionistul îşi declină
identitatea la începutul conversaţiei cu consumatorul şi, dacă
este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a
efectuat apelul telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.
(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la
distanţă prin intermediul telefonului, profesionistul trebuie să
confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar
după ce acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis
consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un
suport durabil.
(7) Profesionistul transmite consumatorului confirmarea
încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen
rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel
târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea
prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:
a) toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1), cu excepţia
cazului în care profesionistul a transmis deja informaţiile
respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea
încheierii contractului la distanţă;
b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil
expres al consumatorului şi acordul în conformitate cu art. 16
lit. m).
(8) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor
servicii sau furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică,
atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum
limitat ori cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în
timpul perioadei de retragere de 14 zile, profesionistul solicită
consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.
(9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie
momentul confirmării, pe un suport durabil, de către profesionist
a acceptării comenzii transmise de consumator.
(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind
încheierea prin mijloace electronice a contractelor şi comenzile
prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea
nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 9
Dreptul de retragere
(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul
beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un
contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor
comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi
fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3)
şi la art. 14.
(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere
menţionată la alin. (1) expiră în termen de 14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de
prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât
transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în
posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare,
sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o
singură comandă produse multiple care vor fi livrate
separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă,
alta decât transportatorul şi care este indicată de
consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe
loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o
parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
indicată de consumator, intră în posesia fizică a
ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de
produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în
care consumatorul sau o parte terţă, alta decât
transportatorul şi care este indicată de consumator,
intră în posesia fizică a primului produs;
c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze
naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd
vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie
termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un
suport material, data încheierii contractului.
(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale
pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.

ARTICOLUL 10
Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere
(1) În cazul în care profesionistul nu a transmis
consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform
art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la
sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.
(2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului
informaţiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen
de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de
retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul
primeşte informaţiile respective.

ARTICOLUL 11
Exercitarea dreptului de retragere
(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul
informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere
din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre
următoarele variante:
a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în
partea B din anexă;
b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi
exprimă decizia de retragere din contract.
(2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în
perioada de retragere menţionată la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 în
cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de
retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării
perioadei respective.
(3) Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile
menţionate la alin. (1), să acorde consumatorului opţiunea de a
completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul
profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut
în partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip.
În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără
întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a
formularului de retragere.
(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere
în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine
consumatorului.

ARTICOLUL 12
Efectele retragerii
Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor
părţilor contractuale, după caz:
a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara
spaţiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului
comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

ARTICOLUL 13
Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii
(1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a
primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz,
costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu
mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia
de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu
art. 11.
(2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1)
folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de
consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care
consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu
condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de
comisioane în urma rambursării.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este
obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care
consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât
livrarea standard oferită de profesionist.
(4) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să
recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare,
profesionistul poate amâna rambursarea până la data
recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până
la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului
conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist,
luându-se în considerare data cea mai apropiată.

ARTICOLUL 14
Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii
(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să
recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează
produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane
autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără
întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data
la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de
retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este
respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator
înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de
returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul
acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a
informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de
consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale,
în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul
consumatorului la momentul încheierii contractului,
profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele,
prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.
(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte
diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea
acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea
naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea
valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru
consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de
situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea
valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl
informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu
art. 6 alin. (1) lit. h).
(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării
valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar
pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării
produselor.
(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere
după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau
cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă
proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care
consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea
dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a
contractului. Suma proporţională care trebuie plătită
profesionistului de către consumator este calculată pe baza
preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv,
suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a
ceea ce s-a furnizat.
(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale
sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în
vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau
energie termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul
perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:
(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate
cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);
(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să
înceapă în timpul perioadei de retragere în
conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);
b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care
nu este livrat pe un suport material, în una dintre următoarele
situaţii:
(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu
privire la începerea prestării înainte de sfârşitul
perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;
(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de
faptul că îşi pierde dreptul de retragere în momentul în
care îşi dă consimţământul;
(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate
cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).
(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la
prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage
răspunderea consumatorului.

ARTICOLUL 15
Efectele exercitării dreptului de retragere
asupra contractelor auxiliare
Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, în cazul în care
consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul unui
contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor
comerciale în conformitate cu art. 9-14 din prezenta ordonanţă
de urgenţă, orice contract auxiliar încetează în mod automat,
fără costuri pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la
art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOLUL 16
Exceptări de la dreptul de retragere
Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15
în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara
spaţiilor comerciale următoarele:
a) contractele de prestări de servicii, după prestarea
completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul
prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat
că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere
după executarea completă a contractului de către profesionist;
b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde
de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le
poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de
retragere;
c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile
prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora
sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din
motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care
au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit
naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit
în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare
nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală
depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le
poate controla;
h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod
special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru
a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă,
cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte
servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator
sau furnizează alte produse decât piesele de schimb
indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de
reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii
sau produse suplimentare;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de
programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia
contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de
publicaţii;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel
rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering
sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care
contractul prevede o dată sau o perioadă de executare
specifică;
m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un
suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil
expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat
cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

CAPITOLUL IV
Alte drepturi ale consumatorilor

ARTICOLUL 17
Domeniul de aplicare
(1) Art. 18 şi 20 se aplică în cazul contractelor de vânzări, cu
excepţia contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau
energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare
într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă, precum şi a
contractelor de furnizare a energiei termice şi a conţinutului
digital care nu este livrat pe un suport material.
(2) Art. 19, 21 şi 22 se aplică şi contractelor de vânzare şi de
prestări de servicii şi contractelor de furnizare de apă, gaze
naturale, energie electrică, energie termică sau conţinut digital.

ARTICOLUL 18
Livrare
(1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu
privire la momentul livrării, profesionistul livrează produsele
transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către
consumator, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în
decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
(2) În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia
de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau
în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să
efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător
circumstanţelor. În cazul în care profesionistul nu livrează
produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are
dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul
în care profesionistul a refuzat să livreze produsele sau în cazul
în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în
vedere toate circumstanţele existente la încheierea contractului
sau în cazul în care consumatorul informează profesionistul,
înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la
o dată precizată este esenţială. În aceste cazuri, dacă
profesionistul nu livrează produsele în momentul convenit cu
consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul
are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea
contractului, profesionistul rambursează fără întârzieri
nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către
consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care
consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de
terminare a contractului.
(5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în
conformitate cu alin. (2), consumatorul poate recurge la alte căi
de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 19
Comisioane pentru folosirea unor mijloace de plată
Se interzice profesioniştilor să perceapă de la consumatori
comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care
depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor
astfel de modalităţi de plată.

ARTICOLUL 20
Transferarea riscului
În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele
către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a
produselor este transferat consumatorului în momentul în care
acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât
transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate
acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul
livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost
însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar
această opţiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a
aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator.

ARTICOLUL 21
Comunicarea prin telefon
(1) În cazul în care un profesionist operează o linie telefonică
pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul
încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la
contactarea profesionistului, mai mult decât tariful de bază.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de
servicii de comunicaţii electronice de a taxa aceste apeluri.

ARTICOLUL 22
Plăţi suplimentare
Înainte ca un consumator să încheie un contract sau să
accepte o ofertă, profesionistul solicită consimţământul explicit
din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară
faţă de preţul stabilit anterior pentru obligaţia contractuală
principală a profesionistului. În cazul în care profesionistul nu a
obţinut consimţământul expres al consumatorului, însă l-a dedus
utilizând opţiuni incluse în mod automat pe care consumatorul
trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară,
consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăţi.

CAPITOLUL V
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 23
Vânzarea nesolicitată
Consumatorul este scutit de obligaţia de plată în caz de
furnizare nesolicitată de produse, apă, gaze naturale,
electricitate, energie termică sau conţinut digital sau în caz de
prestare nesolicitată de servicii interzise prin art. 4 alin. (4) şi
prin anexa nr. 1 – Practici comerciale agresive, punctul 6, din
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind
protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare. În asemenea
cazuri, absenţa unui răspuns din partea consumatorului în urma
unei astfel de furnizări sau prestări nesolicitate nu reprezintă un
consimţământ.

ARTICOLUL 24
Termene
(1) Toate termenele incluse în prezenta ordonanţă de urgenţă
se interpretează drept termene exprimate în zile calendaristice.
(2) Dacă un termen exprimat în zile se calculează din
momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un
act, ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se
realizează acest act nu se ia în seamă la calculul termenului, cu
excepţia cazului în care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede
altfel.
(3) În cazul în care ultima zi a termenului este o zi
nelucrătoare, profesionistul prelungeşte termenul în mod
corespunzător.

ARTICOLUL 25
Caracterul imperativ al legii
(1) Dacă legea aplicabilă contractului este cea a unui stat
membru al Uniunii Europene, consumatorii nu pot renunţa la
drepturile care le sunt conferite prin prezenta ordonanţă de
urgenţă.
(2) Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se
restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de
prezenta ordonanţă de urgenţă nu este obligatorie pentru
consumator.

ARTICOLUL 26
Informare
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va
întreprinde măsurile necesare pentru informarea consumatorilor
şi a profesioniştilor cu privire la dispoziţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă şi, după caz, încurajează profesioniştii şi
responsabilii de cod, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g) din
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia
consumatorilor, cu modificările ulterioare, să informeze
consumatorii cu privire la codurile lor de conduită.

CAPITOLUL VI
Competenţă, sesizare şi control

ARTICOLUL 27
Sesizare
(1) În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă de către profesionişti, persoanele fizice
sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv
organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, pot
fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcările
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă astfel ca aceasta să
decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie
împotriva profesioniştilor care au săvârşit sau sunt susceptibili
să săvârşească încălcări ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Profesioniştii concurenţi pot informa Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor sau Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură
cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ARTICOLUL 28
Sancţiuni
(1) Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării
sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii.
(2) În sensul alin. (1), autorităţile administrative competente
pot fi sesizate, pot constata şi aplica sancţiuni după cum
urmează:
a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin
reprezentanţii împuterniciţi, în cazul contravenţiilor prevăzute la
alin. (5), inclusiv atunci când acestea constau în fapte care
vizează contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia
de servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii
electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului;
b) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii, prin reprezentanţii împuterniciţi, în cazul
contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. e)-k) şi m)-y), atunci
când acestea constau în fapte care vizează contractele
încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces
şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
(3) Dispoziţiile art. 137, 138 şi art. 141 alin. (1) şi alin. (2)
lit. b) şi f), art. 144, 146, 147 lit. a), art. 149 şi 151 din cadrul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 140/2012, se aplică în mod corespunzător
contravenţiilor constatate de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii ca urmare a
încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă, Autoritatea Naţională pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii poate solicita furnizorilor
informaţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 140/2012.
(5) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod
vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, conform părţii introductive a art. 4
alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea cerinţelor de informaţii precontractuale
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-j) se sancţionează cu amendă
de la 2.000 lei la 5.000 lei;
c) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile
precontractuale şi în cadrul contractelor de furnizare a apei,
gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu
sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a
energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate
pe un suport material, conform art. 4 alin. (2), se sancţionează
cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
d) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile
precontractuale în cadrul contractului, conform art. 4 alin. (4),
se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod
clar şi inteligibil, conform părţii introductive a art. 6 alin. (1), se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a)-t)
referitoare la informaţiile precontractuale se sancţionează cu
amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) referitoare la
completarea corectă a instrucţiunilor prevăzute în formularul
tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A
din anexă, atunci când acesta este utilizat, se sancţionează cu
amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) referitoare la
includerea informaţiilor precontractuale în cadrul contractului şi
la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (6) referitoare la
situaţia în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie
de informare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la
4.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) referitoare la
prezentarea informaţiilor în limba română într-o formă
accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de
consumator, se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la
4.000 lei;
k) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) referitoare la
informaţii, a prevederilor art. 7 alin. (2) referitoare la contract,
precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) referitoare la solicitarea
cererii de începere a prestării unor servicii se sancţionează cu
amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
l) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) referitoare
la informaţii, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b)
referitoare la informaţiile menţionate în confirmarea contractului
se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1)-(7) referitoare
la informaţii, precum şi a prevederilor art. 8 alin. (8) referitoare
la solicitarea de a se face o cerere expresă se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
n) nerespectarea de către profesionist a prevederilor art. 9
alin. (1) – (2) referitoare la dreptul de retragere, precum şi a
prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la obligaţiile contractuale
pe parcursul perioadei de retragere se sancţionează cu amendă
de la 2.000 lei la 5.000 lei;
o) nerespectarea dreptului de retragere în condiţiile art. 10 se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
p) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) referitoare la
confirmarea de primire a formularului de retragere se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
q) nerespectarea prevederilor art. 12 de a pune capăt
obligaţiilor părţilor contractuale în cazul exercitării dreptului de
retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
r) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) referitoare
la obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii, precum
şi ale art. 13 alin. (4) referitoare la amânarea rambursării se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
s) nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 14 în condiţiile în
care consumatorul şi-a respectat obligaţiile sale se sancţionează
cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
t) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la drepturile
consumatorilor în situaţia exercitării dreptului de retragere din
contractele auxiliare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei
la 4.000 lei;
u) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la livrare se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
v) nerespectarea prevederilor art. 19 referitoare la interdicţia
de a percepe anumite comisioane se sancţionează în
conformitate cu art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările
ulterioare;
w) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la riscul de
pierdere sau de deteriorare a produselor se sancţionează cu
amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
x) nerespectarea prevederilor art. 21 referitoare la plata
tarifului de bază în cazul comunicărilor telefonice se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
y) nerespectarea prevederilor art. 22 referitoare la plăţi
suplimentare şi ale art. 24 alin. (3) referitoare la termene se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) le sunt aplicabile
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

ARTICOLUL 29
Modificarea şi completarea unor acte normative
(1) După articolul 17 din Legea nr. 193/2000 privind
clauzele abuzive din contractele încheiate între
profesionişti şi consumatori, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu
completările ulterioare, se introduce un nou articol,
articolul 171, cu următorul cuprins:

Art. 171. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor informează Comisia Europeană cu privire la
adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte în prezenta
ordonanţă de urgenţă decât prevederile Directivei 93/13/CEE a
Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în
contractele încheiate cu consumatorii, precum şi în legătură cu
orice modificare ulterioară a prezentei ordonanţe de urgenţă, în
special în cazul în care respectivele prevederi fie extind testarea
caracterului abuziv la clauzele contractuale negociate individual
sau la caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, fie conţin
liste de termeni contractuali care vor fi consideraţi abuzivi.”
(2) După articolul 27 din Legea nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347
din 6 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se
introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

Art. 271. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor informează Comisia Europeană cu privire la
adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte decât
prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale
vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, în special cu
privire la art. 16-18 şi art. 22 alin. (1) şi (2) din prezenta
ordonanţă de urgenţă, precum şi în legătură cu orice modificare
ulterioară.”
(3) La articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992
privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, punctul 8 se abrogă.
(4) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011
privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 140/2012, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 46 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

46. contract la distanţă – contractul de furnizare a unor
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor
servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii
electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale
care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat cu utilizatorii
finali, persoane juridice, fără prezenţa fizică simultană a părţilor,
care utilizează în mod exclusiv, înainte şi inclusiv la momentul
încheierii contractului, unul sau mai multe mijloace de
comunicaţie la distanţă;”.
2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se
introduce un nou punct, punctul 54, cu următorul cuprins:

54. contract în afara spaţiilor comerciale – orice contract
de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele
publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor
echipamente terminale care au legătură cu furnizarea
serviciului, încheiat între un furnizor şi un utilizator final,
persoană juridică, în una dintre următoarele situaţii:
a) încheiat în prezenţa fizică simultană a furnizorului şi a
utilizatorului final, într-un loc care nu este spaţiul comercial al
furnizorului;
b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea utilizatorului
final în aceleaşi circumstanţe ca cele prevăzute la lit. a);
c) încheiat în spaţiile comerciale ale furnizorului sau prin
orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce
utilizatorul final a fost abordat în mod personal şi individual,
într-un loc care nu este spaţiul comercial al furnizorului, în
prezenţa fizică simultană a acestuia şi a utilizatorului final;
d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de furnizor cu
scopul sau efectul de a promova şi a vinde utilizatorului final
produse sau servicii.”
3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de
asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru
apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi
completările ulterioare, la art. 1 din Legea nr. 365/2002 privind
comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare,
respectiv la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi definiţiile
relevante din legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor
referitoare la drepturile consumatorilor la încheierea
contractelor.”
4. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(3) La cerere, alţi utilizatori finali pot încheia contracte în
condiţiile alin. (1) şi (2).”
5. La capitolul V secţiunea 1 subsecţiunea 2, titlul
paragrafului 2 se modifică după cum urmează:

Încheierea contractelor la distanţă şi a contractelor în
afara spaţiilor comerciale”
6. La articolul 51 alineatul (1), partea introductivă se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 51. – (1) Contractele încheiate de utilizatorii finali
pentru a beneficia de servicii de acces şi conectare la reţele
publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului vor conţine, într-o formă clară,
inteligibilă şi uşor accesibilă, următoarele clauze minime
privitoare la:”.
7. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 52. – (1) Prevederile prezentului paragraf se aplică
numai în cazul contractelor încheiate la distanţă şi al contractelor
în afara spaţiilor comerciale de către utilizatorii finali, persoane
juridice.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), contractelor încheiate în afara
spaţiilor comerciale de către utilizatorii finali persoane juridice,
pe baza unor oferte individuale privind preţuri sau servicii,
propuse în cadrul unor negocieri directe, nu li se aplică
dispoziţiile art. 56-592 .
(3) Prevederile prezentului paragraf nu se aplică acelor
contracte încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea
acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice
care presupune executarea unei singure prestaţii realizată
simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin intermediul
telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitării
utilizatorului final.”
8. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 53. – (1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara
spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte
obligatorii asupra utilizatorului final, furnizorul trebuie să îi
furnizeze utilizatorului final următoarele informaţii în mod clar şi
inteligibil:
a) identitatea furnizorului, cum ar fi denumirea sa comercială;
b) caracteristicile esenţiale ale serviciilor oferite, precum şi
perioada de valabilitate a ofertei sau a tarifelor;
c) adresa poştală la care furnizorul este stabilit, precum şi, în
cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi
adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv
contactat, pentru a-i permite utilizatorului final să ia rapid
legătura cu furnizorul şi să comunice cu acesta în mod eficient
şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea furnizorului în
numele căruia acţionează;
d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în
conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care furnizorul
îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a
furnizorului în numele căruia acţionează, la care utilizatorul final
poate trimite eventualele reclamaţii;
e) preţul total al echipamentelor terminale şi al serviciilor cu
toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi
calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura
echipamentelor terminale sau a serviciilor, modalitatea de calcul
al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport,
de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul
în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil,
menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi
suportate de utilizatorul final; contravaloarea planului tarifar, cu
precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de
date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă
este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora,
tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date
suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu
toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată
nedeterminată sau al unui contract care include un abonament,
preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare.
În cazul în care preţul acestor contracte este exprimat printr-un
tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul
în care costul total nu poate fi calculat dinainte, trebuie indicat
modul în care se calculează preţul;
f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă
în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe
baza unui alt tarif decât tariful de bază;
g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care
furnizorul se angajează să presteze serviciile sau să livreze
echipamentul terminal în cazul în care furnizarea serviciului
include şi livrarea unui echipament terminal, precum şi
procedura furnizorului de soluţionare a reclamaţiilor;
h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile,
termenele şi procedurile de exercitare a dreptului de retragere,
în conformitate cu art. 58 alin. (1);
i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia utilizatorul
final va trebui să suporte costul aferent returnării echipamentului
terminal în caz de retragere şi, dacă echipamentul terminal, prin
însăşi natura lui, nu poate fi, în mod normal, returnat prin poştă,
costul aferent returnării acestuia;
j) în cazul în care utilizatorul final îşi exercită dreptul de
retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 54
alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), informaţia potrivit căreia
utilizatorul final este obligat să achite furnizorului costuri
rezonabile, în conformitate cu art. 592 alin. (3);
k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în
conformitate cu art. 593, informaţia conform căreia utilizatorul
final nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz,
circumstanţele în care utilizatorul final îşi pierde dreptul de
retragere;
l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale
privind conformitatea produselor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă
după vânzare acordată utilizatorului final, serviciile prestate
după vânzare şi garanţiile comerciale;
n) existenţa codurilor de conduită relevante şi modalitatea în
care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
o) durata minimă a contractului, după caz, sau, dacă
contractul este încheiat pe durată nedeterminată ori urmează
să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a
contractului înainte de termen şi penalităţile aplicabile, dacă este
cazul;
p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a
obligaţiilor care revin utilizatorului final conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente
avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau
oferite de utilizatorul final la cererea furnizorului;
r) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a
recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare
a reclamaţiilor căruia i se supune furnizorul.

(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din
contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor
comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile
contractante decid altfel în mod explicit.
(3) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte cerinţele în
materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform
celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente
returnării produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i),
utilizatorul final nu suportă respectivele costuri.
(4) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română
într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu
uşurinţă de utilizatorul final, fără a exclude prezentarea acestora
şi în alte limbi.
(5) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta
ordonanţă de urgenţă completează cerinţele de informare
conţinute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi
libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi, respectiv,
Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Fără
a aduce atingere primului paragraf, dacă o dispoziţie privind
conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile în cazul
comerţului electronic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 68/2010, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă
de urgenţă, prevalează dispoziţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(6) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor
în materie de informare stabilite în prezentul articol revine
furnizorului.”
9. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 54. – (1) În cazul contractelor în afara spaţiilor
comerciale, furnizorul transmite informaţiile prevăzute la art. 53
alin. (1) utilizatorului final, persoană juridică, pe suport hârtie
sau, în cazul în care utilizatorul final este de acord, pe un alt
suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate într-un
limbaj simplu şi inteligibil.
(2) Furnizorul pune la dispoziţia utilizatorului final un
exemplar original al contractului semnat sau confirmarea
contractului pe suport hârtie sau, dacă utilizatorul final este de
acord, pe un alt suport durabil.
(3) În cazul în care utilizatorul final doreşte ca prestarea unor
servicii să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la
art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să formuleze
o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.
(4) Îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) nu este necesară în
cazul în care exemplarul original al contractului sau confirmarea
contractului pe suport hârtie, sau, dacă utilizatorul final este de
acord, pe un alt suport durabil, care trebuie puse la dispoziţia
utilizatorului final potrivit prevederilor alin. (2), conţin informaţiile
prevăzute la art. 53 alin. (1).”
10. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 55. – (1) În cazul contractelor la distanţă, furnizorul
transmite informaţiile prevăzute la art. 53 alin. (1) sau pune la
dispoziţia utilizatorului final respectivele informaţii într-un mod
adecvat mijlocului de comunicare la distanţă utilizat, folosind un
limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva
informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie
să fie lizibilă.
(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat
prin mijloace electronice obligă utilizatorul final să plătească,
furnizorul aduce la cunoştinţa utilizatorului final de o manieră
clară şi foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă
comanda, informaţiile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b), e), o)
şi p). Furnizorul se asigură că, atunci când utilizatorul final face
comanda, acesta din urmă recunoaşte în mod explicit că
această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a
face comanda este necesar să se activeze un buton sau o
funcţie similară, butonul sau funcţia similară este etichetat/ă de
o manieră lizibilă doar cu menţiunea „comandă ce implică o
obligaţie de plată” sau o formulare neambiguă corespunzătoare,
care să indice că a face comanda implică obligaţia de a plăti
furnizorului. Dacă furnizorul încalcă prevederile prezentului
alineat, utilizatorul final nu are nicio obligaţie în temeiul
contractului sau al comenzii.
(3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la
începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică
vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele
de plată acceptate.
(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc
de comunicare la distanţă ce permite un spaţiu sau un timp
limitat pentru afişarea informaţiei, furnizorul transmite prin
mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului,
cel puţin informaţiile precontractuale referitoare la principalele
caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea
furnizorului, preţul total, dreptul la retragere, durata contractului
şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile
de încetare a contractului, prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a), b),
e), h) şi o). Celelalte informaţii menţionate la art. 53 alin. (1) sunt
furnizate utilizatorului final de furnizor într-un mod adecvat, în
conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.
(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care furnizorul
apelează telefonic utilizatorul final în vederea încheierii unui
contract la distanţă, furnizorul îşi declină identitatea la începutul
conversaţiei cu utilizatorul final şi, dacă este cazul, declină
identitatea persoanei în numele căreia a efectuat apelul telefonic
şi specifică scopul comercial al apelului.
(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la
distanţă prin intermediul telefonului, furnizorul trebuie să
confirme oferta utilizatorului final, al cărui angajament începe
doar după ce acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis
consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un
suport durabil.
(7) Furnizorul transmite utilizatorului final confirmarea
încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen
rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel
târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte
de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare
include:
a) toate informaţiile menţionate la art. 53 alin. (1), cu excepţia
cazului în care furnizorul a transmis deja informaţiile respective
utilizatorului final, pe un suport durabil, înaintea încheierii
contractului la distanţă;
b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil
expres al utilizatorului final.
(8) În cazul în care utilizatorul final doreşte ca prestarea unor
servicii să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la
art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să facă o
cerere expresă în acest sens.
(9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie
momentul confirmării, pe un suport durabil, de către furnizor a
acceptării comenzii transmise de utilizatorul final.
(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind
încheierea prin mijloace electronice a contractelor şi comenzile
prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea
nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare.”
11. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 56. – (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 593,
utilizatorul final beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se
retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara
spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de
retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la
art. 591 alin. (3) şi la art. 592 .

(2) Fără a aduce atingere art. 57, perioada de retragere
menţionată la alin. (1) din prezentul articol expiră în termen de
14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de
prestări servicii;
b) ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă alta decât
transportatorul şi care este indicată de utilizatorul final intră în
posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare,
sau:
(i) în cazul în care utilizatorul final comandă printr-o
singură comandă produse multiple care vor fi livrate
separat, ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă,
alta decât transportatorul şi care este indicată de
utilizatorul final, intră în posesia fizică a ultimului
produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe
loturi sau piese, ziua în care utilizatorul final sau o
parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
indicată de utilizatorul final, intră în posesia fizică a
ultimului produs sau piesă;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de
produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în
care utilizatorul final sau o parte terţă, alta decât
transportatorul şi care este indicată de utilizatorul final,
intră în posesia fizică a primului produs;
(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale
pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.”
12. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 57. – (1) În cazul în care furnizorul nu a transmis
utilizatorului final informaţiile privind dreptul de retragere
conform art. 53 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la
12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere, astfel cum
este stabilită în conformitate cu art. 56 alin. (2).
(2) În cazul în care furnizorul a transmis utilizatorului final
informaţiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen
de 12 luni de la data menţionată la art. 56 alin. (2), perioada de
retragere expiră în 14 zile de la data la care utilizatorul final
primeşte informaţiile respective.”
13. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 58. – (1) Înainte de expirarea perioadei de retragere,
utilizatorul final informează furnizorul cu privire la decizia sa de
retragere din contract. În acest scop, utilizatorul final poate
utiliza orice declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de
retragere din contract.
(2) Utilizatorul final şi-a exercitat dreptul de retragere în
perioada de retragere menţionată la art. 56 alin. (2) şi la art. 57
în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului
de retragere este transmisă de către utilizatorul final înaintea
expirării perioadei respective.
(3) Furnizorul poate, în plus faţă de posibilitatea menţionată
la alin. (1), să acorde utilizatorului final opţiunea de a completa
şi de a transmite în format electronic, pe site-ul furnizorului,
declaraţia neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere
din contract. În aceste cazuri, furnizorul comunică utilizatorului
final, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire
a declaraţiei de retragere.
(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere
în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine
utilizatorului final.”
14. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 59. – Exercitarea dreptului de retragere pune capăt
obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara
spaţiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului
comercial, în cazul în care utilizatorul final a efectuat o
comandă.”
15. După articolul 59 se introduc opt noi articole,
articolele 591 -598, cu următorul cuprins:

Art. 591. – (1) Furnizorul rambursează toate sumele pe
care le-a primit drept plată din partea utilizatorului final, inclusiv,
după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice
caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de
decizia de retragere din contract a utilizatorul final în
conformitate cu art. 58.
(2) Furnizorul rambursează sumele menţionate la alin. (1)
utilizând aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de
utilizatorul final pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în
care utilizatorul final a fost de acord cu o altă modalitate de plată
şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina utilizatorului final plata de
comisioane în urma rambursării.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), furnizorul nu este obligat
să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care utilizatorul
final a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea
standard oferită de furnizor.
(4) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să
recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare,
furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării
produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul
primirii unei dovezi din partea utilizatorului final conform căreia
acesta a trimis produsele către furnizor, luându-se în
considerare data cea mai apropiată.
Art. 592. – (1) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit
să recupereze el însuşi produsele, utilizatorul final returnează
produsele sau le înmânează furnizorului sau unei persoane
autorizate de furnizor să recepţioneze produsele, fără întârziere
nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care
acesta a comunicat furnizorului decizia sa de retragere din
contract în conformitate cu art. 58. Termenul este respectat dacă
produsele sunt trimise înapoi de utilizatorul final înainte de
expirarea perioadei de 14 zile.
(2) Utilizatorul final suportă doar costurile directe legate de
returnarea produselor, cu excepţia cazului în care furnizorul
acceptă să suporte acele costuri sau în care furnizorul nu a
informat utilizatorul final că aceste costuri trebuie suportate de
utilizatorul final. În cazul contractelor în afara spaţiilor
comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul
utilizatorului final la momentul încheierii contractului, furnizorul
preia produsele pe cheltuiala sa, dacă produsele, prin natura lor,
nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.
(3) Utilizatorul final este responsabil doar în ceea ce priveşte
diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea
acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea
naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea
valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru
utilizatorul final în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent
de situaţie, utilizatorul final nu este responsabil pentru
diminuarea valorii produselor în cazul în care furnizorul a omis
să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate
cu art. 53 alin. (1) lit. h).
(4) Furnizorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii
produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru
determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
(5) Atunci când utilizatorul final îşi exercită dreptul de
retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 54
alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), utilizatorul final plăteşte
furnizorului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până
la momentul în care utilizatorul final a informat furnizorul cu
privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu
acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie
plătită furnizorului de către utilizatorul final este calculată pe

baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este
excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de
piaţă a ceea ce s-a furnizat.
(6) Utilizatorul final nu suportă costurile pentru prestarea
serviciilor în cursul perioadei de retragere, în una dintre
următoarele situaţii:
a) furnizorul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 53
alin. (1) lit. h) sau i);
b) utilizatorul final nu a cerut expres ca prestarea să înceapă
în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 54
alin. (3) şi cu art. 55 alin. (8);
(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 591 alin. (3) şi la
prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage
răspunderea utilizatorului final.
Art. 593. – Sunt exceptate de la dreptul de retragere
prevăzut la art. 56-592 în ceea ce priveşte contractele la
distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale contractele
de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă
executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului
final şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul
că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă
a contractului de către furnizor.
Art. 594. – (1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit
altfel cu privire la momentul livrării, furnizorul livrează produsele
transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către
utilizatorul final, fără întârziere nejustificată şi în orice caz în
decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
(2) În cazul în care furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a
livra produsele în momentul convenit cu utilizatorul final sau în
termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final îi solicită să
efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător
circumstanţelor. În cazul în care furnizorul nu livrează produsele
în termenul suplimentar respectiv, utilizatorul final are dreptul,
după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul
în care furnizorul a refuzat să livreze produsele sau în cazul în
care livrarea în termenul convenit este esenţială având în
vedere toate circumstanţele existente la încheierea contractului
sau în cazul în care utilizatorul final informează furnizorul,
înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la
o dată precizată este esenţială. În aceste cazuri, dacă furnizorul
nu livrează produsele în momentul convenit cu utilizatorul final
sau în termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final are dreptul,
după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(4) Prin excepţie de la art. 1.549-1.554 din Codul civil, la
rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, furnizorul
rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în
temeiul contractului de către utilizatorul final şi în decurs de cel
mult 7 zile de la data la care utilizatorul final a comunicat
furnizorului decizia sa de terminare a contractului.
(5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în
conformitate cu alin. (2), utilizatorul final poate recurge la alte
căi de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 595. – (1) În cazul în care un furnizor operează o linie
telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la
contractul încheiat, utilizatorul final nu este obligat să plătească,
la contactarea furnizorului, mai mult decât tariful de bază.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de
servicii de comunicaţii de a taxa aceste apeluri.
Art. 596. – Înainte ca un utilizator final să încheie un contract
sau să accepte o ofertă, furnizorul solicită consimţământul
explicit din partea utilizatorului final cu privire la orice plată
suplimentară faţă de preţul stabilit anterior pentru obligaţia
contractuală principală a furnizorului. În cazul în care furnizorul
nu a obţinut consimţământul expres al utilizatorului final, însă l-a
dedus utilizând opţiuni incluse în mod automat pe care
utilizatorul final trebuie să le respingă pentru a evita plata
suplimentară, utilizatorul final poate pretinde rambursarea
acestei plăţi.
Art. 597. – (1) În cazul furnizării de servicii sau livrării de
echipamente terminale fără consimţământul utilizatorului final,
acesta este exonerat de efectuarea oricărei contraprestaţii.
(2) Lipsa răspunsului din partea utilizatorului final nu poate fi
considerată consimţământ.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a
echipamentului terminal sunt suportate de către furnizor.
Art. 598. – În cazul contractelor în care furnizorul livrează
produsele către utilizatorul final, riscul de pierdere sau de
deteriorare a produselor este transferat utilizatorului final în
momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta,
alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.
Cu toate acestea, riscul este transferat utilizatorului final în
momentul livrării produselor către transportator, dacă
transportatorul a fost însărcinat de către utilizatorul final să
transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de
către furnizor, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului final
faţă de transportator.”
16. La articolul 120, alineatul (1) şi alineatul (2) litera a) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 120. – (1) ANCOM are dreptul să solicite persoanelor
care furnizează sau au furnizat reţele sau servicii de comunicaţii
electronice ori facilităţi asociate informaţiile, inclusiv de natură
financiară, necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute
de prezenta ordonanţă de urgenţă, de legislaţia specială din
domeniul comunicaţiilor electronice sau de legislaţia din
domeniul protecţiei consumatorilor în cazurile în care
competenţa de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii
aparţine şi ANCOM.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de
ANCOM în special în următoarele scopuri:
a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă, de legislaţia din domeniul
protecţiei consumatorilor în cazurile în care competenţa de
monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine şi ANCOM
sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor
electronice ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste
dispoziţii, precum şi punerea în aplicare şi executarea
regulamentelor Uniunii Europene din domeniul comunicaţiilor
electronice, în special în ceea ce priveşte monitorizarea pieţei şi
verificarea respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de
servicii de comunicaţii electronice care decurg din aceste
regulamente, în cazurile în care competenţa de monitorizare şi
verificare a acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de
reglementare;”.
17. La articolul 142, punctele 20-24 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

20. nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod
clar şi inteligibil conform părţii introductive a art. 53 alin. (1);
21. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1) referitoare la
informaţiile precontractuale;
22. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (2) referitoare la
includerea informaţiilor precontractuale în cadrul contractului şi
la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate;
23. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (3) referitoare la
exonerarea utilizatorului final de a suporta costurile suplimentare
în situaţia în care furnizorul nu îndeplineşte cerinţele în materie
de informare;
24. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (4) referitoare la
prezentarea informaţiilor în limba română într-o formă
accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de
utilizatorul final;”.
18. La articolul 142, după punctul 24 se introduc
optsprezece noi puncte, punctele 241 -24
18
, cu următorul
cuprins:

241 . nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (1) referitoare la
informaţii;

242 . nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) referitoare la
contract;
243 . nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (3) referitoare la
solicitarea cererii de începere a prestării unor servicii;
244 . nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1)-(7)
referitoare la informaţii;
245 . nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (8) referitoare la
solicitarea de a se face o cerere expresă;
246 . nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1)-(2)
referitoare la dreptul de retragere;
247 . nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (3) referitoare la
obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere;
248 . nerespectarea prevederilor art. 57 referitoare la
informaţiile privind dreptul de retragere;
249 . nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (3) referitoare la
confirmarea de primire a declaraţiei de retragere;
2410. nerespectarea prevederilor art. 59 de a pune capăt
obligaţiilor părţilor contractuale în cazul exercitării dreptului de
retragere;
24 11. nerespectarea prevederilor art. 591 alin. (1) şi (2)
referitoare la obligaţiile care revin furnizorului în cazul retragerii;
24 12 . nerespectarea prevederilor art. 591 alin. (4) referitoare
la amânarea rambursării;
24 13 . nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 592 în
condiţiile în care utilizatorul final şi-a respectat obligaţiile sale;
24 14 . nerespectarea prevederilor art. 594 referitoare la livrare;
24 15 . nerespectarea prevederilor art. 595 referitoare la plata
tarifului de bază în cazul comunicărilor telefonice;
24 16 . nerespectarea prevederilor art. 596 referitoare la plăţi
suplimentare;
24 17 . nerespectarea dreptului utilizatorului final privind
exonerarea de la efectuarea oricărei contraprestaţii exercitat în
condiţiile prevederilor art. 597 referitoare la lipsa
consimţământului;
24 18. nerespectarea prevederilor art. 598 referitoare la riscul
de pierdere sau de deteriorare a produselor.”

(5) Prevederile paragrafului 2 din capitolul V secţiunea 1
subsecţiunea 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie
2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 140/2012, astfel cum au fost modificate şi completate de
alin. (4) al prezentului articol, se aplică contractelor încheiate
după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe
de urgenţă.

ARTICOLUL 30
Intrare în vigoare şi aplicare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de
13 iunie 2014.
(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică
contractelor încheiate după data intrării sale în vigoare.
(3) Contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică legislaţia în vigoare
la data încheierii acestora.

ARTICOLUL 31
Informarea Comisiei Europene
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
informează Comisia Europeană cu privire la modul de
transpunere a art. 3 alin. (4), art. 6 alin. (7) şi (8), art. 8 alin. (6)
şi a art. 9 alin. (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă. În situaţia
în care prevederile respective sunt ulterior modificate,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va
informa Comisia Europeană cu privire la acestea.

ARTICOLUL 32
Abrogări
(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă se abrogă:
a) Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele
încheiate în afara spaţiilor comerciale, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia
consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la
distanţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 177 din 7 martie 2008, cu modificările ulterioare.
(2) Trimiterile din actele normative în vigoare la ordonanţele
Guvernului abrogate prin alin. (1) se înţeleg ca trimiteri la
prezenta ordonanţă de urgenţă.
*
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile
Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de
modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei
1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de
abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a
Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304
din 22 noiembrie 2011.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor,
Marius Alexandru Dunca
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Dan-Coman Şova
Ministrul pentru societatea informaţională,
Alexandru-Răzvan Cotovelea
Bucureşti, 4 iunie 2014.
Nr. 34.

ANEXĂ
Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere

A. Model de instrucţiuni privind retragerea
Dreptul de retragere
Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a
preciza motivele, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la
ziua – a se vedea punctul 1 din Instrucţiuni de completare.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne
informaţi – a se vedea punctul 2 din Instrucţiuni de completare –
cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul
contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o
scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteţi
folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă
obligatorie – a se vedea punctul 3 din Instrucţiuni de
completare.
Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient
să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de
retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
Consecinţele retragerii
Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am
primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu
excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales
altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare
standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz,
nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu
privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul
contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi
modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu
excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o
altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe
comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări – a se vedea
punctul 4 din Instrucţiuni de completare.
A se vedea punctul 5 din Instrucţiuni de completare.
A se vedea punctul 6 din Instrucţiuni de completare.
Instrucţiuni de completare
1. Introduceţi următoarele formulări între ghilimele:
a) în cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui
contract pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie
electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum
limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau conţinuturi
digitale care nu sunt livrate pe un suport material:

încheierii
contractului.”;
b) în cazul unui contract de vânzare:

la care intraţi
dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul,
indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor.”;
c) în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de
consumator printr-o singură comandă şi livrate separat:

la care
intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât
transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a
ultimului produs”:
d) în cazul unui contract privind livrarea unui produs
constând din mai multe loturi sau părţi:

la care intraţi
dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul,
indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului lot sau
a ultimei piese.”;
e) în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse
pe o perioadă de timp determinată:

la care intraţi,
dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul,
indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a primului produs.”
2. Introduceţi numele dumneavoastră, adresa
dumneavoastră poştală şi, dacă este cazul, numărul
dumneavoastră de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail.
3. Dacă pe site-ul dumneavoastră oferiţi consumatorului
opţiunea de a completa şi transmite electronic informaţiile
privind retragerea sa din contract, introduceţi următoarele:

De
asemenea, puteţi completa şi transmite electronic de pe site-ul
nostru [introduceţi adresa de internet] formularul standard de
retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi
această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport
durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii
de retragere.”
4. În cazul contractelor de vânzări în care nu v-aţi oferit să
recuperaţi produsele în caz de retragere, introduceţi
următoarele:

Putem amâna rambursarea până la data la care
primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi
furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data
cea mai apropiată.”
5. În cazul în care consumatorul a recepţionat produse în
legătură cu contractul, introduceţi următoarele:
a) introduceţi:
– „Vom recupera produsele.”; sau
– „Expediaţi produsele sau înmânaţi-le direct nouă sau. . . [se
introduce numele şi, dacă este cazul, adresa poştală a
persoanei autorizate de dumneavoastră să primească
produsele], fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs
de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat
retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise
înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.”;
b) introduceţi:
– „Vom suporta costul returnării produselor.”;
– „Va trebui să suportaţi costul direct al returnării
produselor.”;
– Dacă, într-un contract la distanţă, nu vă oferiţi să suportaţi
costul returnării produselor, iar produsele, prin natura lor, în mod
normal nu pot fi returnate prin poştă:

Va trebui să suportaţi
costul direct al returnării produselor, . . . lei/[introduceţi
cuantumul].”; sau, dacă costul returnării produselor nu poate fi
calculat cu anticipaţie în mod rezonabil:

Va trebui să suportaţi
costul direct al returnării produselor. Costul aproximativ este
estimat la maximum . . . . . . lei/[introduceţi cuantumul].”; sau
– Dacă, în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale,
produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin
poştă şi au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul
încheierii contractului:

Vom recupera produsele şi vom suporta
costurile aferente.”; şi
c) introduceţi:

Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea
valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele
necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării
produselor.”
6. În cazul unui contract de prestări de servicii sau privind
furnizarea de apă, gaze naturale sau electricitate, atunci când
acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau într-o
cantitate stabilită, sau de energie termică, introduceţi
următoarele:

Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciilor sau
a furnizării de apă/gaze naturale/energie electrică/energie
termică [tăiaţi menţiunile inutile] în perioada de retragere, ne
datoraţi o sumă proporţională cu serviciile furnizate până în
momentul în care ne-aţi comunicat exercitarea dreptului de
retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a
contractului.”
B. Model de formular de retragere
Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă
doriţi să vă retrageţi din contract.
– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă
este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de
e-mail ale profesionistului]:
– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la
retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea
următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)
– Comandate la data (*)/primite la data (*)
– Numele consumatorului (consumatorilor)
– Adresa consumatorului (consumatorilor)
– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul
în care acest formular este notificat pe hârtie)
– Data
(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Feedback.Trusted.ro

Partenerii noștriNewsman
Mobilpay
Avocatnet.ro

Urmărește-ne