Legislatie

HG nr. 686/2022

Norme privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor

HOTĂRÂRE nr. 686 din 25 mai 2022

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

EMITENT

GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 mai 2022

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I

Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
f) vânzări în regim de outlet – vânzările efectuate în structuri de vânzare în care se comercializează produse care poartă marca producătorului și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
1. produse care fac parte din colecții din sezoanele precedente;
2. produse care sunt surplusuri de producție sau produse de la capătul liniei de producție sau produse de calitatea a doua;
3. produse care fac parte din linii experimentale de produse;
4. produse returnate și/sau surplusuri de stoc anulate;
5. produse în stare de folosință și resigilate, comercializate la preț redus;
6. produse cu mici defecte, indicate în mod expres în acest sens în oferta comerciantului, cu informarea în scris a consumatorului.

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
Articolul 4^1
(1) Orice anunț de reducere a prețului indică prețul anterior aplicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preț. Dovada practicării prețului anterior se va face prin documente prezentate de comerciant, în acest sens, la solicitarea personalului împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
(2) Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț.
(3) În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț.
(4) În cazul produselor prezente la comercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în această perioadă înainte de data aplicării reducerii de preț. Vânzătorul indică întrun mod clar, lizibil și ușor de identificat perioada în care prețul anterior a fost aplicat.
(5) Dacă reducerea de preț este majorată treptat, pe perioada aceleiași campanii de reducere, prețul anterior este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț.
(6) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul structurilor care practică vânzări în regim de outlet.
(7) În cazul în care structurile care practică vânzări în regim de outlet compară prețurile de vânzare cu prețul de magazin de fabrică al producătorului sau cu prețul de catalog sau cu un alt preț de referință echivalent, acestea oferă în scris informații clare, lizibile și ușor de identificat cu privire la prețul de referință utilizat pentru comparație.
(8) În cazul în care produsul nu a fost expus spre vânzare în perioada ultimelor 30 de zile în structurile care practică vânzări în regim de outlet, prețul anterior îl reprezintă prețul de magazin de fabrică al producătorului sau prețul de catalog, dovedit cu documente din partea producătorului/vânzătorului, din care să rezulte care este prețul cel mai mic.

3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 12
(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5-7, art. 10 și 11, referitoare la indicarea prețului de vânzare și a prețului pe unitatea de măsură, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 4^1, referitoare la indicarea prețului anterior aplicat de vânzător ca urmare a unui anunț de reducere a prețului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(3) La aplicarea sancțiunilor sunt avute în vedere următoarele criterii:
a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
b) orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
c) orice încălcare anterioară săvârșită de comerciant, ce se regăsește în mod obligatoriu în cadrul cazierului comercial;
d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de comerciant datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
e) sancțiunile aplicate comerciantului pentru aceeași încălcare în alte state membre, în cazurile transfrontaliere în care sunt disponibile informații cu privire la astfel de sancțiuni prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004;
f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.
(4) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor notifică Comisiei Europene dispozițiile sancționatoare prevăzute la alin. (1) și (2) și îi comunică orice modificare ulterioară.
(5) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) nu exclud aplicarea altor măsuri de remediere aflate la dispoziția consumatorilor în temeiul altor dispoziții legale în vigoare.

4. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 14
Contravențiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul II

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 28 mai 2022, cu excepția art. I pct. 3, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre transpune art. 2 din Directiva 2019/2.161 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 328 din 18 decembrie 2019.